ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η χωρική σύνθεση, η λειτουργική χωροθέτηση, η οργάνωση πλήθους και η εκκένωση δημόσιων κτιρίων, καθώς και η μέτρηση, το σχήμα και το φυσικό περιβάλλον (ποσότητα, σχήμα και ποιότητα) του χώρου. Μεταξύ αυτών, η εξέχουσα εστίαση είναι η φύση της χρήσης του αρχιτεκτονικού χώρου και ο εξορθολογισμός δραστηριοτήτων.

Παρόλο που η φύση και ο τύπος χρήσης διαφόρων δημόσιων κτιρίων είναι διαφορετικοί, μπορούν να χωριστούν σε τρία μέρη: το κύριο μέρος χρήσης, το δευτερεύον τμήμα χρήσης (ή βοηθητικό μέρος) και το τμήμα σύνδεσης κυκλοφορίας. Στο σχεδιασμό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη σχέση αυτών των τριών μερών για τη διευθέτηση και τον συνδυασμό, και να λύσουμε διάφορες αντιφάσεις μία προς μία προκειμένου να αποκτήσουμε τον ορθολογισμό και την τελειότητα της λειτουργικής σχέσης. Στην συστατική σχέση αυτών των τριών μερών, η κατανομή του χώρου σύνδεσης κίνησης διαδραματίζει συχνά βασικό ρόλο.

Το τμήμα σύνδεσης κίνησης μπορεί γενικά να χωριστεί σε τρεις βασικές χωρικές μορφές: οριζόντια κυκλοφορία, κάθετη κυκλοφορία και κίνηση κόμβου.

Βασικά σημεία της Οριζόντιας Διάταξης Κυκλοφορίας:
Θα πρέπει να είναι απλή, να αποτρέπει ανατροπές και στροφές, να σχετίζεται στενά με κάθε μέρος του χώρου και να έχει καλύτερα φως της ημέρας και φωτισμό. Για παράδειγμα, διάδρομος.

Βασικά σημεία της κάθετης διάταξης κυκλοφορίας:
Η τοποθεσία και η ποσότητα εξαρτώνται από τις λειτουργικές ανάγκες και τις απαιτήσεις πυρόσβεσης. Πρέπει να είναι κοντά στον κόμβο μεταφοράς, ομοιόμορφα τοποθετημένο με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σημεία, και κατάλληλο για τον αριθμό των χρηστών.

Βασικά σημεία διάταξης κόμβου μεταφοράς:
Πρέπει να είναι βολικό στη χρήση, κατάλληλο στο χώρο, λογικό στη δομή, κατάλληλο στη διακόσμηση, οικονομικό και αποτελεσματικό. Θα ληφθεί επίσης υπόψη η λειτουργία χρήσης και η δημιουργία χωρικής καλλιτεχνικής σύλληψης.
Στο σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των ανθρώπων, την αλλαγή κατεύθυνσης, τη μετάβαση του χώρου και τη σύνδεση με τα κλίτη, σκάλες και άλλους χώρους, είναι απαραίτητο να οργανώσετε αίθουσες και άλλες μορφές χώρου για να παίξετε το ρόλο του κόμβου μεταφοράς και της μετάβασης στο διάστημα.
Ο σχεδιασμός της εισόδου και της εξόδου της αίθουσας εισόδου βασίζεται κυρίως σε δύο απαιτήσεις: η μία είναι οι απαιτήσεις για χρήση και η άλλη είναι οι απαιτήσεις για την επεξεργασία χώρου.

Λειτουργική χωροθέτηση δημόσιων κτιρίων:
Η έννοια της λειτουργικής ζώνης είναι η ταξινόμηση των χώρων σύμφωνα με διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις και ο συνδυασμός και ο διαχωρισμός τους ανάλογα με την εγγύτητα των συνδέσεών τους.

Οι αρχές της λειτουργικής ζώνης είναι: σαφής ζώνη, βολική επαφή και λογική ρύθμιση σύμφωνα με τη σχέση μεταξύ κύριου, δευτερεύοντος, εσωτερικού, εξωτερικού, θορυβώδους και ήσυχου, έτσι ώστε ο καθένας να έχει τη δική του θέση. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις χρήσης, η τοποθεσία θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με την ακολουθία των δραστηριοτήτων ροής ανθρώπων. Ο συνδυασμός και η διαίρεση του χώρου θα λαμβάνουν τον κύριο χώρο ως τον πυρήνα και η διάταξη του δευτερεύοντος χώρου θα ευνοεί την άσκηση της κύριας διαστημικής λειτουργίας. Ο χώρος για εξωτερική επαφή πρέπει να είναι κοντά στον κόμβο μεταφοράς και ο χώρος για εσωτερική χρήση να είναι σχετικά κρυμμένος. Η σύνδεση και η απομόνωση του χώρου πρέπει να γίνεται σωστά με βάση σε βάθος ανάλυση.

Εκκένωση ατόμων σε δημόσια κτίρια:
Η εκκένωση ατόμων μπορεί να χωριστεί σε κανονικές και έκτακτες καταστάσεις. Η κανονική εκκένωση μπορεί να χωριστεί σε συνεχή (π.χ. καταστήματα), κεντρικά (π.χ. θέατρα) και σε συνδυασμό (π.χ. εκθεσιακές αίθουσες). Η εκκένωση έκτακτης ανάγκης είναι κεντρική.
Η εκκένωση ατόμων σε δημόσια κτίρια θα είναι ομαλή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ρύθμιση της ζώνης ασφαλείας στο κέντρο και μπορεί να διασκορπιστεί κατάλληλα όταν είναι απαραίτητο για την αποφυγή υπερβολικής συμφόρησης. Για συνεχείς δραστηριότητες, είναι σκόπιμο να ρυθμίσετε ξεχωριστά τις εξόδους και τον πληθυσμό. Σύμφωνα με τον κώδικα πρόληψης της πυρκαγιάς, ο χρόνος εκκένωσης πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη και να υπολογίζεται η ικανότητα κυκλοφορίας.

Ο καθορισμός της ποσότητας, της μορφής και της ποιότητας ενός ενιαίου χώρου:
Το μέγεθος, η χωρητικότητα, το σχήμα, ο φωτισμός, ο εξαερισμός, ο ήλιος, η θερμοκρασία, η υγρασία και άλλες συνθήκες ενός μόνο χώρου είναι οι βασικοί παράγοντες καταλληλότητας, και είναι επίσης σημαντικές πτυχές των προβλημάτων λειτουργίας του κτιρίου, τα οποία πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά στο σχεδιασμό.

Τα δημόσια κτίρια περιλαμβάνουν κτίρια γραφείων, κυβερνητικά γραφεία κ.λπ. Εμπορικά κτίρια (όπως εμπορικά κέντρα και οικονομικά κτίρια), τουριστικά κτίρια (όπως ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας), επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμός και κτίρια υγείας (συμπεριλαμβανομένων πολιτισμού, εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας, ιατρικής περίθαλψης, υγείας, αθλητικά κτίριακλπ.), κτήρια επικοινωνίας (όπως ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες, επικοινωνίες, κέντρα δεδομένων και αίθουσες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), κτήρια μεταφοράς (όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί υψηλής ταχύτητας, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί μετρό και λεωφορείων) και άλλα

103

Θαλάσσιο λιμάνι

104

Βρίσκεται ο χώρος

105

Εργοστάσιο ενδυμάτων

106

Καταστήματα στο δρόμο